Beknopt overzicht van de statuten van de Buurtvereniging "De Dorpswaaiers" te Kesteren.

We willen hiermee de leden van de buurtvereniging inzicht geven in de basisbepalingen.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de volledige statuten is verkrijgbaar bij het bestuur.

 

Doel van de vereniging:

Het bevorderen van de sociale contacten tussen de buurtbewoners. We proberen dit te bereiken door gemeenschappelijke activiteiten te organiseren.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap staat open voor een ieder vanaf 18 jaar die woont in de ring Rijnbandijk, Boveneindsestraat en Spoorstraat.

 

Aanmelden:

Het lidmaatschap begint op het moment van aanmelden bij het bestuur.

Het nieuwe lid is, ongeacht het moment van lid worden, verplicht om contributie voor het gehele lopende verenigingsjaar te betalen.

 

Afmelden:

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Indien een lid overlijdt of verhuist naar buiten het aangegeven gebied vervalt het lidmaatschap automatisch. 
Bij verhuizing buiten het aangegeven gebied kan het bestuur op verzoek van het lid  besluiten om het lidmaatschap te laten voortduren.

 

Contributie:

Ieder lid is jaarlijks contributie verschuldigd. De hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Contributie kunt u overmaken op rekeningnr: 331993791 t.nv. de dorpswaaiers of contant bij de penningmeester.

Contributie dient voor 1 april van het nieuwe verenigingsjaar voldaan te zijn.

 

Het Bestuur:

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging.

De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

 

Algemene ledenvergadering:

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen de eerste zes maanden van het verenigingsjaar. Het bestuur brengt zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging. Tevens wordt de staat van baten en lasten inclusief een toelichting overlegd.